Шахризат

Страна: Казахстан

Кумарханова Айнур Сериковна родилась 10 Марта 1983 года в селе Семияр,Бескарагайского района ,Семипалатинской области. Поэтесса из Казахстана.Пишет стихи с детсва.Сделал перевод нескольких стихотвворений русских,немецких,французский,персидских поэтов 19-20 веков.В настрящее время начал писать прозу,повести и романы…Студент Семейпалатинского колледжа “Сервиса” 2005-2007 г.г Студент университета мм С.Аманжолова.2009 г призёр мушайры акынов в городе Усть-каменогорск.Победительница Республиканского конкурса поэтов в городе Атырау 2018 г.В 2017 г в книга поэтов “Радуга души”,вышедшую на международном конкурсе в Костанае,вошли несколько стихотвворений автора.В 2005-2011 г.г в Семипалатинской издательстве “Талант”изданы книги-Асыл арман,Мой ласточки,Пирамида.Финалист Международного Открытого международного конкурса 2020г.

Country: Kazakhstan

Kumarkhanova Ainur Serikovna was born on March 10,1983 in the village of Semiyarka.Beskaragaysky district,Semipalatinsk region.A poet from Kazakhstan.He has been writing poetry since childhood.He translated several poems bu Russian,German,French,and Persian poets of the 19th and 20 th centuries.At present,he began to write prose,novel,and novella.Student of Semipalatinsk College of Service 2005-2007,student of S.Amanzholov University in Uskamenogorsk.In 2009,medalist mushayra akynov in the sity of Uskamenogorsk.The winner of the republican contest of poets in Atyrau in 2018.In 2017, the Book of poets “Rainbows of the Soul”.published at the international competition in Kostanay.included several poems by the author.In 2005-2011,the Semipalatinsk publishing house “Talent”published the books “Asyl arman”,My Swallows,Pyramid.Finalistof the International Open European Competition 2020.

Перевод стихотворение Олеси Говоровой  “Чужой город

 

Бөтен қала

Болмайын сен қалар қонағың

Алып кет бөтен бір қалаға!.

Жанымның сеземін тонарын,

Жүрегім бостандық қалады.

 

Алып кет, көңілім көншісін

Ах, ұрып түнімен шаршадым!…

Басталсын өзге өмір мен үшін,

Өрнекке орансын аспаным!

 

Бір емес, бір неше жоғалдым,

Сүйкімді қалаңа алып кет!

Аш кел де, жүректі оңармын,

Бостандық іздерін салып кет!

 

Алып кет, жалынам, алып кет

Қолыңнан келгенше аяла!

Бұл жерде мен үшін қалыс көп,

Жапырақ тәрізді жыйнап ал!

 

Алып кет, бұл қала көңілсіз

Өйтпесең, қоя бер жай ғана!

Онсызда өмірім керексіз,

Жапырақ тәрізді қаймана….

 

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (35 оценок, среднее: 3,80 из 5)

Загрузка…