Перисат Абдалиева

Страна : Кыргызстан

Об Авторе Абдалиева Перисат Кошоевна – родилась 15-марта в село Погранич (с.Казыбек), Ат-Башинского района, Кыргызской Республики. Свою твофрческую деятельность начала с 13-и лет. После окончания кыргызской средней школы, поступила на факультет физики и математики Кыргызского Женского педагогического института имени В.В. Маяковского. Свою трудовую деятельность начала в 1993 году, в средней школе Н.Усеналиева, учителем математики. Около 25 лет работала в средней школе, получила почетную грамоту МНО и награждена значком “Отличник Образования”. Посвятив на воспитание учеников в школе двадцать пять лет она возвращается в творчество. Переезжает в Бишкек которая является творческим и духовным центам, в данный время работает старшим преподавателем в кафедре информатики и математики факультета журналистики и информационных систем, БГУ имени К.Карасаева. В данное время учится в аспирантуре Кыргызской Академии Образования. Вышли две книги. Участвовала в конкурсе «Чистая вода – источник жизни» и была победительницей.  Поэт Кыргызстана  Член Евразийской творческой гильдии. Лондон.  Член Союза писателей Северной Америки.  Член Российской Инициативы Есть любящий муж. Пятеро детей, воспитывает внуков.

Country : Kyrgyzstan 

About the author Abdaliyeva Perisat Koshoevna – was born on March 15 in the village of Pogranich (Kazybek village), At-Bashinsky district, Kyrgyz Republic. She began her creative activity at the age of 13. After graduating from a Kyrgyz high school, she entered the Faculty of Physics and Mathematics of the Kyrgyz Women’s Pedagogical Institute named after V.V. Mayakovsky. She began her career in 1993, at the secondary school of N. Usenaliev, as a mathematics teacher. For about 25 years she worked in a secondary school, received an honorary diploma from the Ministry of Education and Science and was awarded the “Excellence in Education” badge. Having devoted twenty-five years to the education of students at school, she returns to creativity. Moves to Bishkek, which is a creative and spiritual center, currently works as a senior lecturer at the Department of Informatics and Mathematics of the Faculty of Journalism and Information Systems, BSU named after K. Karasaev. Currently he is studying at the postgraduate course of the Kyrgyz Academy of Education. Two books have been published. She took part in the competition “Pure water – the source of life” and was the winner.  Poet of Kyrgyzstan  Member of the Eurasian Creative Guild. London.  Member of the Writers’ Union of North America.  Member of the Russian Initiative There is a loving husband. Five children, brings up grandchildren.

Перевод поэмы“Балалыктын бараандуу жолу. (Ч.Айтматовдун балалыгы жөнүндө)

 

Ата-энеси жөнүндө…(үзүндү)

About his parents 

 

Мезгилдин белгилүү бир адамдары,

Төрөкулдун, Нагиманын образдары.

Элестери көз алдыга тартылып келет,

Мөлтүрөп жап-жаш болгон курактары.

The well known people of their time 

The images of Torokul and Nagima 

 You will remember their  images 

 They  were in their  nice green years 

 

Комсомол курсун окуп экөөсү теӊ,

Эки жаш кезигишет чоӊ Пишпектен.

Жайдын аптап күнүндө желдей басат,

Кыялы күч, карлыгачтар төп келишкен.

 Studying in the course of young  parties

 They met  in the large capital Pishpek

 Walking  in the parks in hot summer

 They enjoyed their life  like two birds

 

Жыйырма бешинчи жылдын көз ирмеми,

Көз алдыма тагылып келгендейсиӊ.

Бардык жактан экөөнүн төп келгени,

Арийне аруулукту бергендейсиӊ.

It was in the twenty fifth  of the year 

I imagine the couples  all together 

They were like twin sworn of the lake 

The God gave such a beauty for ever

 

Жыпары аӊкып турган чоӊ калаа да,

Жаштыктын илебинде жарпып турду.

Жалжылдап Нагимажан караганда,

Жүрөктөр бир-бирине тартып турду.

Feeling  the odor   of the big city,cool

That accompanied with  flame of youth

When Nagima  stared  at him with pleasure

They were together as much as they could  

 

Билимди бийик койгон асылдардын,

Бейнеси бир-бирине төп келди дейм.

Байытып ой-максатын, акылдарын,

Бакыт да экөөнө теӊ эш болду бейм.

The sweethearts’ dream was education  

Matching with each other among their nation 

Enriching their   knowledge and wisdom

They were happy to be together again and again  

 

Ачылып ашыктыктын барактары,

Арзууга бөлөнүшүп турган убак.

Пааналап бирин-бири жаш түгөйлөр,

Сезимдин пай дубалын курган убак.

Feeling in love , opening its new pages  

They can’t but express their true relations  

Living together with their great love

They built the wall of the strong feelings 

 

Баш кошуп, бир очоктон түтүн улап,

Бараандуу бактыдагы турмуш курап. 

Бакжайган бала күтүп, кол кармашып,

Балдары үчүн аска тоо, болуп булак.

They married to, were happy  as a family 

Enjoying their life, feeling  very   happy 

They had already  a baby  with them

Feeling  eternal source of  being  daddy  

 

Ай жаркын адамдардан болгон экен,

Теӊ жарышып жаӊырган мезгил менен.

Интеллегенциянын алгачкы муундары,

Кыргыздын барчындары канат керген.

They were happy intelligent and wise 

Living to the demand of their  time 

The first generation of the Kyrgyz nation

 Were intelligent, hunkered  for  education 

 

Москвага барганы…(үзүндү)

Their visit to Moscow 

 

Атасы аз өтпөй Москвага аттанат,

Кызыл профессурада билим алат.

Марксисттик саясат даража үчүн,

Институтта билим улап окуп калат.

His  was invited  to Moscow to study 

At one of the higher education of the party 

Learning Markisim and get its  degree

He continued his study in the capital city 

 

Бир жарым жыл бой окуп Москвада,

Андан кийин үй бүлөсүн чакыртат.

Нагима апа үч баласын жанга алып,

Фрунзеден Москвага жол тартат.

In Moscow after  half a year’s  study  

 Then he invited his family to come 

Nagima took her three children  

She made a  long journey to Moscow 

 

Жамбылдагы темир жол бекетинен,

Таластык туугандарга жолугушат.

Жол азыктар беришип колдоруна,

Чоӊ калаага кош айтып узатышат.

On the way from Jambul train station

They met their relatives from Talas

They passed some food for their journey 

They saw them off to a big capital city

 

Чыӊгыз көргөн ошондогу Арал көлү,

Деӊиздин чалкып жаткан көпкөк өӊү.

Ашкере чоӊ берекелүү байманасы,

Таӊ калтырган керемет айланасы.

That was Aral lake that Chyngyz saw it 

It was quite blue lake with its beauty 

 One can enjoy  to see the vast area 

You can’t help admiring  its сharm 

 

Ал кездеги деӊиздин сулуулугун,

Андагыдай чалкыган улуулугун.

Кийин аны өткөндө көрө албады,

Суу тартылып, өлгөн өӊдүү кургурум.

You can’t imagine its beauty anyway

It looked like as great, vast lake really

They couldn’t see such a beauty any more 

 Only few water as if it was dying nearly  

 

 

Казактын чубалган талаасынан өтүшөт,

Мелжиген чоӊ Волганы да көрүшөт.

Орустун токойлоруна сүӊгүп кирип,

Ошентип көздөгөн Москвага да жетишет.

 They passed Kasak vast and wide field 

 They  had such a  pleasure  Volga to see 

 Crossing  Russian deep and thick forests 

At last they arrived in Moscow  gladly  

 

Сагынган ата, сагынган зирек бала,

Сагынышкан үй бүлө көрүшүшөт.

Москванын борбор көчөөсү болгон,

Варовскаяда турмуш-күнүн өткөрүшөт.

Missing each other, they met with great pleasure  

At last growing weary family  met  each other  

 They began to live in one of the biggest street

They lived in Varovskaya street quietly rather 

 

Коогалаңдын башталышы…(үзүндү)

The beginning of the trouble

 

Аппак күн, бороондуу түнгө айланып,

Парфионовкадан Москвага келишет.

Атасы анда партиядан чыгарылып,

Коогалаӊдын башталганын сезишет.

 Bright days turned into black nights

They came to Moscow from Parfionovka 

 His father was kicked out from the party

 There appeared great troubles in the family  

 

Ошол 1937-жылы, It was 1937. Moscow 

Каргашалуу эстен кеткис август айы.

Түрткүлөп Төрөкул ата зирек жанды,

Үй бүлөсүн кетирүүгө мажбурлады.

In 1939  it was great  trouble for the most 

They never forget the black month August

They punished  smart Torokul , their father 

They made the family leave Moscow rather  

 

Казань темир жол бекетине барып,

Атасы үй бүлөсүн Шекерге узатты.

Жубайынын буркураган жашын көрүп,

Ошондо баары менен коштошуп жатты…

They went to Kasan rail way station together

Their father saw his family  off to Sheker  

When he saw his spouse’s weeping  out 

Saying “ good bye ” as if he would see them never 

 

Атасы борбор шаар Фрунзе дебей,

Аларды Шекердин өзүнө жөнөттү.

Анда не болуп кетээрин билбей,

Айылга обочолоп  туруусун чечти.

 Their father sent them to his village Sheker 

Not to the Kyrgyz capital city Frunze, ever 

He didn’t know what will happen to him

He would like his family  to live  safety 

 

 

Ооба! Баары менен коштошуп жатты,

                                  коштошуп жатты. 

Поэзд менен бир топко чуркап баратты.

Бир далайга узатып кол булгалай берди,

                                         булгалай берди. 

Мындан ары көрүшпөсүн ал да сезди, 

                                             ал да билди…

Yes, he said “Good Bye “ to all of them 

                              He said “Good bye”

 He run  after the train for some time anyway

He saw them off for a long time waving his hands 

                        He waved his hands for a long time 

 He felt that he wouldn’t  not see them any more 

                             He knew about it beforehand 

 

Чынгыз да мунун баарын туюп турду,

                                           билип турду.

Кара түндүн тынчтыгын өксүк бурду.

Аягандай сооротуп поэзд барат,

Рельсаны дөӊгөлоктөр тык-тык урду…

                                         тык-тык урду…

Chyngyz also  felt he woudn’t see his father nor more

The black night was broken by  nightmare, more and more  

The train was going on  as if to calm their tragedy 

The wheels  went on  knocking tuk- tuki   

                        Giving its sound tuk tuki 

                                               

«Маймак» бекетине келишкени…(үзүндү)

 Their arrival to Maimak station.

 

Рельсалар беш күн тынбай чубалып,

“Маймак” бекетине да жете келди.

Түнкү саат экилерге чамалап,

Эки мүнөт тушкөнүнө убакыт берди.

 After five  continuous days in the train

The arrived in “ Maimak” rail station 

It might be about 2 oclok p.m. local time 

They had two minutes to get off the train

 

Түшөөр замат бекетке балдары менен,

Нагима апа денесин калтырак басты.

Көзгө сайса көрүнгүс караӊгы түндө,

Ээн талаада поэздден калып жатты.

As soon as Nagima apa got off the train 

She shivered and shuddered again and again 

At that deep night  with her three children 

She stayed in the open dark field alone 

 

Эмне деген азаптуу ошол күндөр,

Кайгы менен өткөргөн кара түндөр.

Уулуп-уӊшуп өз түгөйүн жоготкон,

Ак барадай көз жашын төккөн үндөр.

What unfortunate, unhappy  days there were 

What a tormenting, misery days they were! 

So unhappy and regretful days and the life goes 

She wept  sorrowing over the death of Him  

Like Akbara , when she lost her  baby and mate  

 

 

Жер энеге жолуккан Толгонайбы?

Саманчынын жолу менен жарышкан.

Субанкулдан ажырап ичтен күйүп,

Ички бугун чыгара албай камыккан.

 Is it Tolgonay who met the Earth –Mother 

Or is  she who  run after  the  Milky Way? 

When she was so distressed for Subankul’s death

She can’t but grieve and morn for him anyway 

 

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (42 оценок, среднее: 4,17 из 5)

Загрузка…