Перисат Абдалиева

Страна : Кыргызстан

Перисат Кошоевна Абдалиева, г. Бишкек, Кыргызстан. Родилась 15 марта 1970 г. в селе Казыбек Ат-Башинского района Кыргызской Республики. Поступила на физико-математический факультет педагогического института им. В. В. Маяковского. В 1992 г. успешно окончила данный вуз. Свою трудовую деятельность начала в 1993-м в средней школе Н. Усеналиева учителем математики. Получила почётную грамоту Министерства народного образования и награждена значком «Отличник образования». С 2008 г. является старшим преподавателем кафедры информатики и математики БГУ им. К. Карасаева в Бишкеке. В данное время учится в аспирантуре Кыргызской академии образования. Выпустила три книги: «Счастливая семья», «Высокие горы Эдельвейса» и «Значимая дорога детства» (о детстве Ч. Айтматова). Получила диплом лауреата степени «Талант» в номинации «Поэзия» конкурса Союза писателей Северной Америки (2021 г.); • диплом в номинации «Поэзия» («Гражданская лирика») конкурса Союза писателей Северной Америки (2021 г.); • победительница в номинации «Алмазный Дюк» конкурса им. Де Ришелье (2021 г.); • победительница в номинации «Переводы» (III место) конкурса «Открытая Евразия – 2010», • Евразийская творческая гильдия, Лондон (2021 г.); • диплом «За вклад в мировую культуру» и «Движение по шёлковому пути культур» международного конкурса им. Де Ришелье (2021 г.); • участвовала в конкурсе «Чистая вода – источник жизни» и была победительницей (2010 г.). Поэт и переводчик Кыргызстана, член Союза писателей Северной Америки, член Евразийской творческой гильдии (Лондон), член «Русской Инициативы».

Country : Kyrgyzstan 

Perisat Koshoevna Abdalieva, Bishkek, Kyrgyzstan. She was born on March 15, 1970 in the village of Kazybek At-Bashinsky district of the Kyrgyz Republic. Entered the physico-mathematic Faculty of the Pedagogical Institute them. V. V. Mayakovsky. In 1992 she successfully completed this university She began her career in 1993 in mid her school N. Usenaliev as a teacher of mathematics. Received an honorary diploma from the Ministry of People’s education and was awarded the “Excellence in Education” badge. Since 2008 he has been a senior lecturer at the department Informatics and Mathematics BSU K. Karasaeva in Bishkeke. Currently studying at the postgraduate course of the Kyrgyz Academy of education demo. She has published four books: Happy Family, Meaningful the road of childhood” (about the childhood of Ch. Aitmatov), “The World of Poems” and “The High Mountains of Edelweiss” Received a diploma of the laureate of the degree “Talent” in the nomination “Poetry” competition of the Writers Union of North America (2021); Diploma in the nomination “Poetry” (“Civil Lyrics”) of the competition Writers’ Union of North America (2021); in the nomination “Diamond Duke” of the competition. De Richelieu (2021); winner in the nomination “Translations” (3rd place) of the competition “Open Eurasia – 2010”, Eurasian Creative Guild, London (2021); Diploma “For Contribution to World Culture” and “Movement Traveling along the Silk Road of Cultures” international competition them. De Richelieu (2021); participated in the competition “Clean water is the source of life” and was the winner (2010). Poet and translator of Kyrgyzstan, member of the Union of Writers North America, member of the Eurasian Creative Guild (London),

Перевод стихотворений Судхакар Гайдхани

 

ДУВДУТ ПЕРИШТЕ

 

Эй бермет издеп жүргөн деңиз канаттуулары!

 

Тумшугумду толтуруп,

Жаш канатым жаямын.

Сапарга чыгып отуруп,

Айтылчу ушул баяным.

Күлгөнгө ыйлап карадым.

 

Бул аралда саналуу,

Гулдөр калды аярлуу.

Алар калбай калгыча,

Мен да курам сапарды.

Күлгөнгө ыйлап капалуу.

 

Алтын максат көздөгөн,

Адашып жолдон өтөгөн.

Синбад кербен көрүнбөйт.

Булардан күдөр үзбөгөн,

Жылдыздар көктө күлмүңдөйт.

 

Павильондор кыйраган,

Кыйла жер өксүп ыйлаган.

Сүйүүгө жетпей мерт болду,

Кумары канбай жылгадан,

Мүрзөөдө калды кыйла адам.

 

Ушул жер тирандардын өрөөнү

Тапты алар азап менен күнөөнү.

Мында бар согуштун алааматы,

Толкундарды кайкып уча, күүлөөнүү,

А мен болсо ТЫНЧТЫКтын аманаты,
Балапандар!

Тополоңду жаныңырга тартпагыла,

Туткундарга азапты такпагыла

Кудайга наалаттарды айтпагыла!

 

Бул жерди мен дагы жашыра алам,

сунулган канаттарым астында;

Мен дагы уча алам, канат кагам,

Бутактарда тырмагым изи калган.

 

Бул ошол факирлердин көрүстөнү

Канатыма калкалап катып келген,

А бул болсо машаяктын көздөрү

жана Будданын жылмаюусу

Ошондуктан туткундалып,

Деңиз менен жашоомду татып келем.

 

Канаттуулар,

Деңиздеги азаптуу кайыктарым,

Деңиздин ырын ырдап талыкпагын.

Силерге да алаамат келе жатат,

Согуш оту кайкып андан алыстагын.

Күлгөнгө ыйладым мен жабыркадым.

 

Досторум,

токуучулар уруусу

аркандарды кулач кылып туруучу

эми болсо азап тартып алар да;

ачарчылыктын болду алар кулу ушу.

 

Дагы эле күйүп алоолоп

Көзүндө меши көрүнөт.

Согуштун отун жакканга

Зулумдун төшү сөгүлөт.

Күлгө эми алар айланып,

Кудайдын каары төгүлөт…

 

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (3 оценок, среднее: 3,67 из 5)

Загрузка…