Перисат Абдалиева

Страна : Кыргызстан

Перисат Кошоевна Абдалиева, г. Бишкек, Кыргызстан. Родилась 15 марта 1970 г. в селе Казыбек Ат-Башинского района Кыргызской Республики. Поступила на физико-математический факультет педагогического института им. В. В. Маяковского. В 1992 г. успешно окончила данный вуз. Свою трудовую деятельность начала в 1993-м в средней школе Н. Усеналиева учителем математики. Получила почётную грамоту Министерства народного образования и награждена значком «Отличник образования». С 2008 г. является старшим преподавателем кафедры информатики и математики БГУ им. К. Карасаева в Бишкеке. В данное время учится в аспирантуре Кыргызской академии образования. Выпустила три книги: «Счастливая семья», «Высокие горы Эдельвейса» и «Значимая дорога детства» (о детстве Ч. Айтматова). Получила диплом лауреата степени «Талант» в номинации «Поэзия» конкурса Союза писателей Северной Америки (2021 г.); • диплом в номинации «Поэзия» («Гражданская лирика») конкурса Союза писателей Северной Америки (2021 г.); • победительница в номинации «Алмазный Дюк» конкурса им. Де Ришелье (2021 г.); • победительница в номинации «Переводы» (III место) конкурса «Открытая Евразия – 2010», • Евразийская творческая гильдия, Лондон (2021 г.); • диплом «За вклад в мировую культуру» и «Движение по шёлковому пути культур» международного конкурса им. Де Ришелье (2021 г.); • участвовала в конкурсе «Чистая вода – источник жизни» и была победительницей (2010 г.). Поэт и переводчик Кыргызстана, член Союза писателей Северной Америки, член Евразийской творческой гильдии (Лондон), член «Русской Инициативы».

Country : Kyrgyzstan 

Perisat Koshoevna Abdalieva, Bishkek, Kyrgyzstan. She was born on March 15, 1970 in the village of Kazybek At-Bashinsky district of the Kyrgyz Republic. Entered the physico-mathematic Faculty of the Pedagogical Institute them. V. V. Mayakovsky. In 1992 she successfully completed this university She began her career in 1993 in mid her school N. Usenaliev as a teacher of mathematics. Received an honorary diploma from the Ministry of People’s education and was awarded the “Excellence in Education” badge. Since 2008 he has been a senior lecturer at the department Informatics and Mathematics BSU K. Karasaeva in Bishkeke. Currently studying at the postgraduate course of the Kyrgyz Academy of education demo. She has published four books: Happy Family, Meaningful the road of childhood” (about the childhood of Ch. Aitmatov), “The World of Poems” and “The High Mountains of Edelweiss” Received a diploma of the laureate of the degree “Talent” in the nomination “Poetry” competition of the Writers Union of North America (2021); Diploma in the nomination “Poetry” (“Civil Lyrics”) of the competition Writers’ Union of North America (2021); in the nomination “Diamond Duke” of the competition. De Richelieu (2021); winner in the nomination “Translations” (3rd place) of the competition “Open Eurasia – 2010”, Eurasian Creative Guild, London (2021); Diploma “For Contribution to World Culture” and “Movement Traveling along the Silk Road of Cultures” international competition them. De Richelieu (2021); participated in the competition “Clean water is the source of life” and was the winner (2010). Poet and translator of Kyrgyzstan, member of the Union of Writers North America, member of the Eurasian Creative Guild (London),

Отрывок из рассказов 

БАЛАНЫН БАРКЫРАГАН ҮНҮ

(Кыска аңгеме)

       Күн байланып калган эле. Машинени зуулдата айдап, алар таш жолдун боюндагы боз үйгө келип токтошту. Кудай жалгап ал үйдүн ээлери там үйүндө экен. Анын колуктусу, жанындагы теңтуш аялы жана ошол үйдүн кожейкеси болуп бош турган боз үйгө кирип кетишти. Чай кайнамдай болгон маалда боз үйдүн ичинен баласынын баркыраган үнү угулду.

– Мен чын эле ата болдумбу? Колуктум эмне төрөдү болду экен? – деп, кубанычтуу асмандагы коюлуп келе жаткан жылдыздарды ойлуу тиктеп карап турду…

 

МЕРГЕНЧИ

(Кыска аңгеме)

 

            Ал ушул жазда илбирс кармап алган, аны өлтүрбөйүн деп ойлоду эле, бирок жанындагы досу жакшылап акча кылып берээрин айтып, кийин ал илбирс-силбирси менен дайны жок болду. Ал бул жолу кийикке бир топ теңтуштары менен чыккан болчу. Анын кийген карга окшош аппак масхалаты, баскан-турганы күндөгүдөн алда канча шайдоот. Ооба, накта эле Кожожаштын өзү. Ал бул тоолордун ар бир булуң-буйткасын эң жакшы билет. Эмнегедир бул күнү алардын жолу болбоду. Күн кечеңдеп келе жаткан. Ал теңтуштарына «Токтоп тургула! Мен азыр, тиги буйткадан караан көрдүм» деп, күрткүнү көздөй чуркады. Ал жакшылап бутун караганда анын буту жүрүп бараткан калың карда экенин билди. Ооба, бул жолу ал жаңылды, шашты, көзүнө сүйгөн жары, балдары, бала кезде чуркап ойногон кездери көрүндү…

 

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (3 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Загрузка…